Image of ess-logo-stacked

Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) Journal Articles and Books

DateTitleAuthor(s)Citation
2021-09-01Energy Storage as an Equity AssetBethel Tarekegne, Rebecca O’Neil, Jeremy TwitchellCurr Sustainable Renewable Energy Rep 8
149–155. https://
DOI.org/10.1007/s40518-021-00184-6
2021-09-01Understanding the Value of Energy Storage for Power System Reliability and Resilience ApplicationsPatrick Balducci, Kendall Mongird, Mark WeimarCurr Sustainable Renewable Energy Rep 8
131–137 (2021). https://
DOI.org/10.1007/s40518-021-00183-7
2021-08-27Stable Solid Electrolyte Interphase Layer Formed by Electrochemical Pretreatment of Gel Polymer Coating on Li Metal Anode for Lithium–Oxygen BatteriesHyung-Seok Lim, Won-Jin Kwak, Sujong Chae, Sungun Wi, Linze Li, Jiangtao Hu, Jinhui Tao, Chongmin Wang, Wu Xu, Ji-Guang ZhangACS Energy Lett. 2021
6, 9, 3321–3331. https://
DOI.org/10.1021/acsenergylett.1c01144
2021-08-27Mechanistic investigation of redox processes in Zn–MnO2 battery in mild aqueous electrolytesIsmael A. Rodriguez-Perez, Hee-Jung Chang, Matthew Fayette, Bhuvaneswari M. Sivakumar, Daiwon Choi, Xiaolin Li, David ReedJ. Mater. Chem. A
2021,9, 20766-20775. https://
DOI.org/10.1039/D1TA05022B
2021-08-24The passivity of lithium electrodes in liquid electrolytes for secondary batteriesXin He, Dominic Bresser, Stefano Passerini, Florian Baakes, Ulrike Krewer, Jeffrey Lopez, Christopher Thomas Mallia, Yang Shao-Horn, Isidora Cekic-Laskovic, Simon Wiemers-Meyer, Fernando A. Soto, Victor Ponce, Jorge M. Seminario, Perla B. Balbuena, Hao Jia, Wu Xu, Yaobin Xu, Chongmin Wang, Birger Horstmann, Rachid Amine, Chi-Cheung Su, Jiayan Shi, Khalil Amine, Martin Winter, Arnulf Latz, Robert KosteckiNature Reviews Materials
Volume 6, pp 1036–1052. https://
DOI.org/10.1038/s41578-021-00345-5
2021-08-03Review of Codes and Standards for Energy Storage SystemsCharlie Vartanian, Matt Paiss, Vilayanur Viswanathan, Jaime Kolln, David ReedCurr Sustainable Renewable Energy Rep 8
138–148. https://
DOI.org/10.1007/s40518-021-00182-8
2021-08-02Symmetry-breaking design of an organic iron complex catholyte for a long cyclability aqueous organic redox flow batteryXiang Li, Peiyuan Gao, Yun-Yu Lai, J. David Bazak, Aaron Hollas, Heng-Yi Lin, Vijayakumar Murugesan, Shuyuan Zhang, Chung-Fu Cheng, Wei-Yao Tung, Yueh-Ting Lai, Ruozhu Feng, Jin Wang, Chien-Lung Wang, Wei Wang, Yu ZhuNature Energy
Vol 6, pp 873–881 (2021). https://
DOI.org/10.1038/s41560-021-00879-6
2021-07-31Lithium-ion battery physics and statistics-based state of health modelAlasdair J. Crawford, Daiwon Choi, Patrick J. Balducci, Venkat R. Subramanian, Vilayanur V. ViswanathanJournal of Power Sources 501
230032. https://
DOI.org/10.1016/j.jpowsour.2021.230032
2021-07-29Strategies towards enabling lithium metal in batteries: interphases and electrodesBirger Horstmann, Jiayan Shi, Rachid Amine, Martin Werres, Xin He, Hao Jia, Florian Hausen, Isidora Cekic-Laskovic, Simon Wiemers-Meyer, Jeffrey Lopez, Diego Galvez-Aranda, Florian Baakes, Dominic Bresser, Chi-Cheung Su, Yaobin Xu, Wu Xu, Peter Jakes, Rudiger A. Eichel, Egbert Figgemeier, Ulrike Krewer, Jorge M. Seminario, Perla B. Balbuena, Chongmin Wang, Stefano Passerini, Yang Shao-Horn, Martin Winter, Khalil Amine, Robert Kostecki, Arnulf LatzEnergy Environ. Sci.
2021,14, 5289-5314. https://
DOI.org/10.1039/D1EE00767J
2021-07-19Optimization of Magnesium-Doped Lithium Metal Anode for High Performance Lithium Metal Batteries through Modeling and ExperimentPeiyuan Gao, Haiping Wu, Xianhui Zhang, Hao Jia, Ju-Myung Kim, Mark H. Engelhard,Chaojiang Niu, Zhijie Xu, Ji-Guang Zhang, Wu XuAngewandte Chemie International 60 (30)
16506-16513. https://
DOI.org/10.1002/anie.202103344
2021-07-01Effects of water-based binders on electrochemical performance of manganese dioxide cathode in mild aqueous zinc batteriesHee-Jung Chang, Ismael A. Rodriguez-Perez, Matthew Fayette, Nathan L. Canfield, Huilin Pan, Daiwon Choi, Xiaolin Li, David ReedCarbon Energy 3: (3)
473-481. https://
DOI.org/10.1002/cey2.84
2021-06-25A Polymer-in-Salt Electrolyte with Enhanced Oxidative Stability for Lithium Metal Polymer BatteriesHaiping Wu, Peiyuan Gao, Hao Jia, Lianfeng Zou, Linchao Zhang, Xia Cao, Mark H. Engelhard, Mark E. Bowden, Michael S. Ding, Jiangtao Hu, Dehong Hu, Sarah D. Burton, Kang Xu, Chongmin Wang, Ji-Guang Zhang, Wu XuACS Appl. Mater. Interfaces 2021
13, 27, 31583–31593. https://
DOI.org/10.1021/acsami.1c04637
2021-06-14Long-Term Structural and Chemical Stability of Carbon Electrodes in Vanadium Redox Flow BatteryBhuvaneswari M. Sivakumar, Venkateshkumar Prabhakaran, Kaining Duanum, Edwin Thomsen, Brian Berland, Nicholas Gomez, David Reed, Vijayakumar MurugesanACS Appl. Energy Mater. 2021
4, 6, 6074–6081. https://
DOI.org/10.1021/acsaem.1c00912
2021-06-12Recent Progress in Cathode Materials for Sodium-Metal Halide BatteriesXiaowen Zhan, Minyuan M. Li, J. Mark Weller, Vincent L. Sprenkle, Guosheng LiMaterials 2021
14(12), 3260. https://
DOI.org/10.3390/ma14123260
2021-05-21Reversible ketone hydrogenation and dehydrogenation for aqueous organic redox flow batteriesRuozhu Feng, Xin Zhang, Vijayakumar Murugesan, Aaron Hollas, Ying Chen, Yuyan Shao, Eric Walter, Nadeesha P. N. Wellala, Litao Yan, Kevin M. Rosso, Wei WangScience 372: (6544)
836-840.
DOI: 10.1126/science.abd9795
2021-05-10Concentration-Dependent Solvation Structure and Dynamics of Aqueous Sulfuric Acid Using Multinuclear NMR and DFTJ. David Bazak, Allison R. Wong, Kaining Duanmu, Kee Sung Han, David Reed, Vijayakumar MurugesanJ. Phys. Chem. B 2021
125, 19, 5089–5099. https://
DOI.org/10.1021/acs.jpcb.1c01177
2021-05-01Crossroads in the renaissance of rechargeable aqueous zinc batteriesJunhua Song, Kang Xu, Nian Liu, David Reed, Xiaolin LiMaterials Today 45: 191-212. https://
DOI.org/10.1016/j.mattod.2020.12.003
2021-04-28Evaluating ZEBRA Battery Module under the Peak-Shaving Duty CyclesNimat Shamim, Edwin C. Thomsen, Vilayanur V. Viswanathan, David Reed, Vincent Sprenkle, Guosheng LiMaterials. 2021; 14(9):2280. https://
DOI.org/10.3390/ma14092280
2021-04-06Vacancy-Enabled O3 Phase Stabilization for Manganese-Rich Layered Sodium CathodesBiwei Xiao, Yichao Wang, Sha Tan, Miao Song, Xiang Li, Yuxin Zhang, Feng Lin, Kee Sung Han, Fredrick Omenya, Khalil Amine, Xiao-Qing Yang, David Reed, Yanyan Hu, Gui-Liang Xu, Enyuan Hu, Xin Li, Xiaolin LiAngewandte Chemie International Edition60 (15)
8258-8267. https://
DOI.org/10.1002/anie.202016334
2021-03-23Modeling and Optimization Methods for Controlling and Sizing Grid-Connected Energy Storage: A ReviewDi Wu, Xu MaCurr Sustainable Renewable Energy Rep 8
123–130 (2021). https://
DOI.org/10.1007/s40518-021-00181-9
2021-03-02Effects of fluorinated solvents on electrolyte solvation structures and electrode/electrolyte interphases for lithium metal batteriesXia Cao, Peiyuan Gao, Xiaodi Ren, Lianfeng Zhu, Mark H. Engelhard, Bethany E. Matthews, Jingtao Hu, Chaojiang Niu, Dianying Liu, Bruce W. Arey, Chongmin Wang, Jie Xiao, Jun Liu, Wu Xu, Ji-Guang ZhangProceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) 118 (9) e2020357118. https://
DOI.org/10.1073/pnas.2020357118
2021-03-01An economic assessment of behind-the-meter photovoltaics paired with batteries on the Hawaiian IslandsDi Wu, Xu Ma, Patrick Balducci, Dhruv BhatnagarApplied Energy
Volume 286, 116550, ISSN 0306-2619. https://
DOI.org/10.1016/j.apenergy.2021.116550
2021-02-27A review on the stability and surface modification of layered transition-metal oxide cathodesJu-Myung Kim, Xianhui Zhang, Ji-Guang Zhang, Arumugam Manthiram, Ying Shirley Meng, Wu XuMaterials Today
Volume 46, Pages 155-182, ISSN 1369-7021. https://
DOI.org/10.1016/j.mattod.2020.12.017.
2021-02-04Recent Progress in Understanding Solid Electrolyte Interphase on Lithium Metal AnodesHaiping Wu, Hao Jia, Chongmin Wang, Ji-Guang Zhang, Wu XuAdvanced Energy Materials 11 (5)
2003092. https://
DOI.org/10.1002/aenm.202003092
2021-02-01Engineering stable Zn-MnO2 batteries by synergistic stabilization between the carbon nanofiber core and birnessite-MnO2 nanosheets shellX. Chen, W. Li, Z. Zeng, D. Reed, X. Li, X. LiuChemical Eng. Journal
405, 2020, 126969. https://
DOI.org/10.1016/j.cej.2020.126969
2021-01-25Accelerated design of vanadium redox flow battery electrolytes through tunable solvation chemistryVijayakumar Murugesan, Zimin Nie, Xin Zhang, Peiyuan Gao, Zihua Zhu, Qian Huang, Litao Yan, David Reed, Wei WangCell Reports Physical Science
Volume 2, Issue 2, 100323, ISSN 2666-3864. https://
DOI.org/10.1016/j.xcrp.2021.100323.
2021-01-15Stress- and Interface-Compatible Red Phosphorus Anode for High-Energy and Durable Sodium-Ion BatteriesXiang Liu, Biwei Xiao, Amine Daali, Xinwei Zhou, Zhou Yu, Xiang Li, Yuzi Liu, Liang Yin, Zhenzhen Yang, Chen Zhao, Likun Zhu, Yang Ren, Lei Cheng, Shabbir Ahmed, Zonghai Chen, Xiaolin Li, Gui-Liang Xu, Khalil AmineACS Energy Lett. 2021
6, 2, 547–556. https://
DOI.org/10.1021/acsenergylett.0c02650
2021-01-14Review—Localized High-Concentration Electrolytes for Lithium BatteriesXia Cao, Hao Jia, Wu Xu, Ji-Guang ZhangJ. Electrochem. Soc. 168 010522. https://
DOI.org/10.1149/1945-7111/abd60e
2021-01-01High performance sodium-sulfur batteries at low temperature enabled by superior molten Na wettabilityMinyuan M. Li, Xiaochuan Lu, Xiaowen Zhan, Mark H. Engelhard, Jeffrey F. Bonnett, Evgueni Polikarpov, Keeyoung Jung, David M. Reed, Vincent Sprenkle, Guosheng LiChem. Commun.
2021,57, 45-48. https://
DOI.org/10.1039/D0CC06987F
2021-01-01Optimization of fluorinated orthoformate based electrolytes for practical high-voltage lithium metal batteriesXia Cao, Lianfeng Zou, Bethany E. Matthews, Linchao Zhang, Xinzi He, Xiaodi Ren, Mark H. Engelhard, Sarah D. Burton, Patrick Z. El-Khoury, Hyung-Seok Lim, Chaojiang Niu, Hongkyung Lee, Chungsheng Wang, Bruce W. Arey, Chongmin Wang, Jie Xiao, Jun Liu, Wu Xu, Ji-Guang ZhangEnergy Storage Materials
Volume 34, 2021, Pages 76-84, ISSN 2405-8297. https://
DOI.org/10.1016/j.ensm.2020.08.035
2020-12-29Can a Transport Model Predict Inverse Signatures in Lithium Metal Batteries Without Modifying Kinetics?Maitri Uppaluri, Akshay Subramaniam, Lubhani Mishra, Vilayanur Viswanathan, Venkat R. SubramanianJ. Electrochem. Soc. 167 160547. https://
DOI.org/10.1149/1945-7111/abd2ae
2020-12-23In Situ Reliability Investigation of All-Vanadium Redox Flow Batteries by a Stable Reference ElectrodeQian Huang, Bin Li, Chaojie Song, Zhengming Jiang, Alison Platt, Khalid Fatih, Christina Bock, Darren Jang, David ReedJ. Electrochem. Soc. 167 160541. https://
DOI.org/10.1149/1945-7111/abd30a
2020-11-17Role of inner solvation sheath within salt–solvent complexes in tailoring electrode/electrolyte interphases for lithium metal batteriesXiaodi Ren, Peiyuan Gao, Lianfeng Zou, Shuhong Jiao, Xia Cao, Xianhui Zhang, Hao Jia, Mark H. Engelhard, Bethany E. Matthews, Haiping Wu, Hongkyung Lee, Chaojiang Niu, Chongmin Wang, Bruce W. Arey, Jie Xiao, Jun Liu, Ji-Guang Zhang, Wu XuProceedings of the National Academy of Sciences Nov 2020
117 (46) 28603-28613.
DOI: 10.1073/pnas.2010852117
2020-11-11Lithium Metal Anodes with Nonaqueous ElectrolytesJi-Guang Zhang, Wu Xu, Jie Xiao, Xia Cao, Jun LiuChem. Rev. 2020
120, 24, 13312–13348. https://
DOI.org/10.1021/acs.chemrev.0c00275
2020-11-04Designing Advanced In Situ Electrode/Electrolyte Interphases for Wide Temperature Operation of 4.5 V Li||LiCoO2 BatteriesXiaodi Ren, Xianhui Zhang, Zulipiya Shadike, Lianfeng Zou, Hao Jia, Xia Cao, Mark H. Engelhard, Bethany E. Matthews, Chongmin Wang, Bruce W. Arey, Xiao-Qing Yang, Jun Liu, Ji-Guang Zhang, Wu XuBatteries. Adv. Mater. 2020
32, 2004898. https://
DOI.org/10.1002/adma.202004898
2020-11-01Impact of ionic liquid on lithium ion battery with a solid poly(ionic liquid) pentablock terpolymer as electrolyte and separatorTzu-Ling Chen, Rui Sun, Carl Willis, Bert Krutzer, Brian F. Morgan, Frederick L. Beyer, Kee Sung Han, Vijayakumar Murugesan, Yossef A. ElabdPolymer
Volume 209, 2020, 122975, ISSN 0032-3861. https://
DOI.org/10.1016/j.polymer.2020.122975
2020-10-05Electrolyte-Phobic Surface for the Next-Generation Nanostructured Battery ElectrodesChenxi Qian, Jie Zhao, Yongming Sun, Hye Ryoung Lee, Langli Luo, Meysam Makaremi, Sankha Mukherjee, Jiangyan Wang, Chenxi Zu, Meikun Xia, Chongmin Wang, Chandra Veer Singh, Yi Cui, and Geoffrey A. OzinNano Lett. 2020
20, 10, 7455–7462. https://
DOI.org/10.1021/acs.nanolett.0c02880
2020-10-01A lithium-sulfur battery with a solution-mediated pathway operating under lean electrolyte conditionsHui Wang, Yuyan Shao, Huilin Pan, Xuefei Feng, Ying Chen, Yi-Sheng Liu, Eric D. Walter, Mark H. Engelhard, Kee Sung Han, Tao Deng, Guoxi Ren, Dongping Lu, Xiaochuan Lu, Wu Xu, Chunsheng Wang, Jun Feng, Karl T. Mueller, Jinghua Guo, Ji-Guang ZhangNano Energy
Volume 76, 2020, 105041, ISSN 2211-2855, https://
DOI.org/10.1016/j.nanoen.2020.105041
2020-10-01Sweeping potential regulated structural and chemical evolution of solid-electrolyte interphase on Cu and Li as revealed by cryo-TEMYaobin Xu, Haiping Wu, Hao Jia, Mark H. Engelhard, Ji-Guang Zhang, Wu Xu, Chongmin WangNano Energy
Volume 76, 2020, 105040, ISSN 2211-2855, https://
DOI.org/10.1016/j.nanoen.2020.105040
2020-09-21Heuristic solution for achieving long-term cycle stability for Ni-rich layered cathodes at full depth of dischargeUn-Hyuck Kim, Geon-Tae Park, Byoung-Ki Son, Gyeong Won Nam, Jun Liu, Liang-Yin Kuo, Payam Kaghazchi, Chong S. Yoong, Yang-Koo SunNat Energy 5
860–869 (2020). https://
DOI.org/10.1038/s41560-020-00693-6
2020-09-14An Evaluation of the Economic and Resilience Benefits of a Microgrid in Northampton, MassachusettsPatrick Balducci, Kendall Mongird, Di Wu, Dexin Wang, Vanshika Fotedar, Robert DahowskiEnergies. 2020; 13(18):4802. https://
DOI.org/10.3390/en13184802
2020-09-04Reaction heterogeneity in practical high-energy lithium–sulfur pouch cellsLili Shi, Seong-Min Bak, Zulipiya Shadike, Chengqi Wang, Chaojiang Niu, Paul Northrup, Hongkyung Lee, Arthur Y. Baranovskiy, Cassidy S. Anderson, Jian Qin, Shuo Feng, Xiaodi Ren, Dianying Liu, Xiao-Qing Yang, Fei Gao, Dongping Lu, Jie Xiao, Jun LiuEnergy Environ. Sci.
2020,13, 3620-3632,
DOI: 10.1039/D0EE02088E
2020-09-02A High-Performance Na-Al Battery Based on Reversible NaAlCl4 CatholyteX. Zhan, J.F. Bonnett, M.H. Engelhard, D.M. Reed, V.L. Sprenkle, G. LiAdv. Energy Mater. 2001378 (2020)
https://
DOI.org/10.1002/aenm.202001378
2020-09-01In situ electrochemical scanning/transmission electron microscopy of electrode–electrolyte interfacesRaymond R. Unocic, Katherine L. Jungjohann, B. Layla Mehdi, Nigel D. Browning, Chongmin WangMRS Bulletin 45
738–745 (2020). https://
DOI.org/10.1557/mrs.2020.226

Back to top^