Câu hỏi khảo sát về việc sử dụng trong năm 2021 của GBRMC