Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) Journal Articles and Books

 

Date Title Author(s) Citation
2021-09-01 Energy Storage as an Equity Asset Bethel Tarekegne, Rebecca O’Neil, Jeremy Twitchell Curr Sustainable Renewable Energy Rep 8
149–155. https://
DOI.org/10.1007/s40518-021-00184-6
2021-09-01 Understanding the Value of Energy Storage for Power System Reliability and Resilience Applications Patrick Balducci, Kendall Mongird, Mark Weimar Curr Sustainable Renewable Energy Rep 8
131–137 (2021). https://
DOI.org/10.1007/s40518-021-00183-7
2021-08-27 Stable Solid Electrolyte Interphase Layer Formed by Electrochemical Pretreatment of Gel Polymer Coating on Li Metal Anode for Lithium–Oxygen Batteries Hyung-Seok Lim, Won-Jin Kwak, Sujong Chae, Sungun Wi, Linze Li, Jiangtao Hu, Jinhui Tao, Chongmin Wang, Wu Xu, Ji-Guang Zhang ACS Energy Lett. 2021
6, 9, 3321–3331. https://
DOI.org/10.1021/acsenergylett.1c01144
2021-08-27 Mechanistic investigation of redox processes in Zn–MnO2 battery in mild aqueous electrolytes Ismael A. Rodriguez-Perez, Hee-Jung Chang, Matthew Fayette, Bhuvaneswari M. Sivakumar, Daiwon Choi, Xiaolin Li, David Reed J. Mater. Chem. A
2021,9, 20766-20775. https://
DOI.org/10.1039/D1TA05022B
2021-08-24 The passivity of lithium electrodes in liquid electrolytes for secondary batteries Xin He, Dominic Bresser, Stefano Passerini, Florian Baakes, Ulrike Krewer, Jeffrey Lopez, Christopher Thomas Mallia, Yang Shao-Horn, Isidora Cekic-Laskovic, Simon Wiemers-Meyer, Fernando A. Soto, Victor Ponce, Jorge M. Seminario, Perla B. Balbuena, Hao Jia, Wu Xu, Yaobin Xu, Chongmin Wang, Birger Horstmann, Rachid Amine, Chi-Cheung Su, Jiayan Shi, Khalil Amine, Martin Winter, Arnulf Latz, Robert Kostecki Nature Reviews Materials
Volume 6, pp 1036–1052. https://
DOI.org/10.1038/s41578-021-00345-5
2021-08-03 Review of Codes and Standards for Energy Storage Systems Charlie Vartanian, Matt Paiss, Vilayanur Viswanathan, Jaime Kolln, David Reed Curr Sustainable Renewable Energy Rep 8
138–148. https://
DOI.org/10.1007/s40518-021-00182-8
2021-08-02 Symmetry-breaking design of an organic iron complex catholyte for a long cyclability aqueous organic redox flow battery Xiang Li, Peiyuan Gao, Yun-Yu Lai, J. David Bazak, Aaron Hollas, Heng-Yi Lin, Vijayakumar Murugesan, Shuyuan Zhang, Chung-Fu Cheng, Wei-Yao Tung, Yueh-Ting Lai, Ruozhu Feng, Jin Wang, Chien-Lung Wang, Wei Wang, Yu Zhu Nature Energy
Vol 6, pp 873–881 (2021). https://
DOI.org/10.1038/s41560-021-00879-6
2021-07-31 Lithium-ion battery physics and statistics-based state of health model Alasdair J. Crawford, Daiwon Choi, Patrick J. Balducci, Venkat R. Subramanian, Vilayanur V. Viswanathan Journal of Power Sources 501
230032. https://
DOI.org/10.1016/j.jpowsour.2021.230032
2021-07-29 Strategies towards enabling lithium metal in batteries: interphases and electrodes Birger Horstmann, Jiayan Shi, Rachid Amine, Martin Werres, Xin He, Hao Jia, Florian Hausen, Isidora Cekic-Laskovic, Simon Wiemers-Meyer, Jeffrey Lopez, Diego Galvez-Aranda, Florian Baakes, Dominic Bresser, Chi-Cheung Su, Yaobin Xu, Wu Xu, Peter Jakes, Rudiger A. Eichel, Egbert Figgemeier, Ulrike Krewer, Jorge M. Seminario, Perla B. Balbuena, Chongmin Wang, Stefano Passerini, Yang Shao-Horn, Martin Winter, Khalil Amine, Robert Kostecki, Arnulf Latz Energy Environ. Sci.
2021,14, 5289-5314. https://
DOI.org/10.1039/D1EE00767J
2021-07-19 Optimization of Magnesium-Doped Lithium Metal Anode for High Performance Lithium Metal Batteries through Modeling and Experiment Peiyuan Gao, Haiping Wu, Xianhui Zhang, Hao Jia, Ju-Myung Kim, Mark H. Engelhard,Chaojiang Niu, Zhijie Xu, Ji-Guang Zhang, Wu Xu Angewandte Chemie International 60 (30)
16506-16513. https://
DOI.org/10.1002/anie.202103344
2021-07-01 Effects of water-based binders on electrochemical performance of manganese dioxide cathode in mild aqueous zinc batteries Hee-Jung Chang, Ismael A. Rodriguez-Perez, Matthew Fayette, Nathan L. Canfield, Huilin Pan, Daiwon Choi, Xiaolin Li, David Reed Carbon Energy 3: (3)
473-481. https://
DOI.org/10.1002/cey2.84
2021-06-25 A Polymer-in-Salt Electrolyte with Enhanced Oxidative Stability for Lithium Metal Polymer Batteries Haiping Wu, Peiyuan Gao, Hao Jia, Lianfeng Zou, Linchao Zhang, Xia Cao, Mark H. Engelhard, Mark E. Bowden, Michael S. Ding, Jiangtao Hu, Dehong Hu, Sarah D. Burton, Kang Xu, Chongmin Wang, Ji-Guang Zhang, Wu Xu ACS Appl. Mater. Interfaces 2021
13, 27, 31583–31593. https://
DOI.org/10.1021/acsami.1c04637
2021-06-14 Long-Term Structural and Chemical Stability of Carbon Electrodes in Vanadium Redox Flow Battery Bhuvaneswari M. Sivakumar, Venkateshkumar Prabhakaran, Kaining Duanum, Edwin Thomsen, Brian Berland, Nicholas Gomez, David Reed, Vijayakumar Murugesan ACS Appl. Energy Mater. 2021
4, 6, 6074–6081. https://
DOI.org/10.1021/acsaem.1c00912
2021-06-12 Recent Progress in Cathode Materials for Sodium-Metal Halide Batteries Xiaowen Zhan, Minyuan M. Li, J. Mark Weller, Vincent L. Sprenkle, Guosheng Li Materials 2021
14(12), 3260. https://
DOI.org/10.3390/ma14123260
2021-05-21 Reversible ketone hydrogenation and dehydrogenation for aqueous organic redox flow batteries Ruozhu Feng, Xin Zhang, Vijayakumar Murugesan, Aaron Hollas, Ying Chen, Yuyan Shao, Eric Walter, Nadeesha P. N. Wellala, Litao Yan, Kevin M. Rosso, Wei Wang Science 372: (6544)
836-840.
DOI: 10.1126/science.abd9795
2021-05-10 Concentration-Dependent Solvation Structure and Dynamics of Aqueous Sulfuric Acid Using Multinuclear NMR and DFT J. David Bazak, Allison R. Wong, Kaining Duanmu, Kee Sung Han, David Reed, Vijayakumar Murugesan J. Phys. Chem. B 2021
125, 19, 5089–5099. https://
DOI.org/10.1021/acs.jpcb.1c01177
2021-05-01 Crossroads in the renaissance of rechargeable aqueous zinc batteries Junhua Song, Kang Xu, Nian Liu, David Reed, Xiaolin Li Materials Today 45: 191-212. https://
DOI.org/10.1016/j.mattod.2020.12.003
2021-04-28 Evaluating ZEBRA Battery Module under the Peak-Shaving Duty Cycles Nimat Shamim, Edwin C. Thomsen, Vilayanur V. Viswanathan, David Reed, Vincent Sprenkle, Guosheng Li Materials. 2021; 14(9):2280. https://
DOI.org/10.3390/ma14092280
2021-04-06 Vacancy-Enabled O3 Phase Stabilization for Manganese-Rich Layered Sodium Cathodes Biwei Xiao, Yichao Wang, Sha Tan, Miao Song, Xiang Li, Yuxin Zhang, Feng Lin, Kee Sung Han, Fredrick Omenya, Khalil Amine, Xiao-Qing Yang, David Reed, Yanyan Hu, Gui-Liang Xu, Enyuan Hu, Xin Li, Xiaolin Li Angewandte Chemie International Edition60 (15)
8258-8267. https://
DOI.org/10.1002/anie.202016334
2021-03-23 Modeling and Optimization Methods for Controlling and Sizing Grid-Connected Energy Storage: A Review Di Wu, Xu Ma Curr Sustainable Renewable Energy Rep 8
123–130 (2021). https://
DOI.org/10.1007/s40518-021-00181-9
2021-03-02 Effects of fluorinated solvents on electrolyte solvation structures and electrode/electrolyte interphases for lithium metal batteries Xia Cao, Peiyuan Gao, Xiaodi Ren, Lianfeng Zhu, Mark H. Engelhard, Bethany E. Matthews, Jingtao Hu, Chaojiang Niu, Dianying Liu, Bruce W. Arey, Chongmin Wang, Jie Xiao, Jun Liu, Wu Xu, Ji-Guang Zhang Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) 118 (9) e2020357118. https://
DOI.org/10.1073/pnas.2020357118
2021-03-01 An economic assessment of behind-the-meter photovoltaics paired with batteries on the Hawaiian Islands Di Wu, Xu Ma, Patrick Balducci, Dhruv Bhatnagar Applied Energy
Volume 286, 116550, ISSN 0306-2619. https://
DOI.org/10.1016/j.apenergy.2021.116550
2021-02-27 A review on the stability and surface modification of layered transition-metal oxide cathodes Ju-Myung Kim, Xianhui Zhang, Ji-Guang Zhang, Arumugam Manthiram, Ying Shirley Meng, Wu Xu Materials Today
Volume 46, Pages 155-182, ISSN 1369-7021. https://
DOI.org/10.1016/j.mattod.2020.12.017.
2021-02-04 Recent Progress in Understanding Solid Electrolyte Interphase on Lithium Metal Anodes Haiping Wu, Hao Jia, Chongmin Wang, Ji-Guang Zhang, Wu Xu Advanced Energy Materials 11 (5)
2003092. https://
DOI.org/10.1002/aenm.202003092
2021-02-01 Engineering stable Zn-MnO2 batteries by synergistic stabilization between the carbon nanofiber core and birnessite-MnO2 nanosheets shell X. Chen, W. Li, Z. Zeng, D. Reed, X. Li, X. Liu Chemical Eng. Journal
405, 2020, 126969. https://
DOI.org/10.1016/j.cej.2020.126969
2021-01-25 Accelerated design of vanadium redox flow battery electrolytes through tunable solvation chemistry Vijayakumar Murugesan, Zimin Nie, Xin Zhang, Peiyuan Gao, Zihua Zhu, Qian Huang, Litao Yan, David Reed, Wei Wang Cell Reports Physical Science
Volume 2, Issue 2, 100323, ISSN 2666-3864. https://
DOI.org/10.1016/j.xcrp.2021.100323.
2021-01-15 Stress- and Interface-Compatible Red Phosphorus Anode for High-Energy and Durable Sodium-Ion Batteries Xiang Liu, Biwei Xiao, Amine Daali, Xinwei Zhou, Zhou Yu, Xiang Li, Yuzi Liu, Liang Yin, Zhenzhen Yang, Chen Zhao, Likun Zhu, Yang Ren, Lei Cheng, Shabbir Ahmed, Zonghai Chen, Xiaolin Li, Gui-Liang Xu, Khalil Amine ACS Energy Lett. 2021
6, 2, 547–556. https://
DOI.org/10.1021/acsenergylett.0c02650
2021-01-14 Review—Localized High-Concentration Electrolytes for Lithium Batteries Xia Cao, Hao Jia, Wu Xu, Ji-Guang Zhang J. Electrochem. Soc. 168 010522. https://
DOI.org/10.1149/1945-7111/abd60e
2021-01-01 High performance sodium-sulfur batteries at low temperature enabled by superior molten Na wettability Minyuan M. Li, Xiaochuan Lu, Xiaowen Zhan, Mark H. Engelhard, Jeffrey F. Bonnett, Evgueni Polikarpov, Keeyoung Jung, David M. Reed, Vincent Sprenkle, Guosheng Li Chem. Commun.
2021,57, 45-48. https://
DOI.org/10.1039/D0CC06987F
2021-01-01 Optimization of fluorinated orthoformate based electrolytes for practical high-voltage lithium metal batteries Xia Cao, Lianfeng Zou, Bethany E. Matthews, Linchao Zhang, Xinzi He, Xiaodi Ren, Mark H. Engelhard, Sarah D. Burton, Patrick Z. El-Khoury, Hyung-Seok Lim, Chaojiang Niu, Hongkyung Lee, Chungsheng Wang, Bruce W. Arey, Chongmin Wang, Jie Xiao, Jun Liu, Wu Xu, Ji-Guang Zhang Energy Storage Materials
Volume 34, 2021, Pages 76-84, ISSN 2405-8297. https://
DOI.org/10.1016/j.ensm.2020.08.035
2020-12-29 Can a Transport Model Predict Inverse Signatures in Lithium Metal Batteries Without Modifying Kinetics? Maitri Uppaluri, Akshay Subramaniam, Lubhani Mishra, Vilayanur Viswanathan, Venkat R. Subramanian J. Electrochem. Soc. 167 160547. https://
DOI.org/10.1149/1945-7111/abd2ae
2020-12-23 In Situ Reliability Investigation of All-Vanadium Redox Flow Batteries by a Stable Reference Electrode Qian Huang, Bin Li, Chaojie Song, Zhengming Jiang, Alison Platt, Khalid Fatih, Christina Bock, Darren Jang, David Reed J. Electrochem. Soc. 167 160541. https://
DOI.org/10.1149/1945-7111/abd30a
2020-11-17 Role of inner solvation sheath within salt–solvent complexes in tailoring electrode/electrolyte interphases for lithium metal batteries Xiaodi Ren, Peiyuan Gao, Lianfeng Zou, Shuhong Jiao, Xia Cao, Xianhui Zhang, Hao Jia, Mark H. Engelhard, Bethany E. Matthews, Haiping Wu, Hongkyung Lee, Chaojiang Niu, Chongmin Wang, Bruce W. Arey, Jie Xiao, Jun Liu, Ji-Guang Zhang, Wu Xu Proceedings of the National Academy of Sciences Nov 2020
117 (46) 28603-28613.
DOI: 10.1073/pnas.2010852117
2020-11-11 Lithium Metal Anodes with Nonaqueous Electrolytes Ji-Guang Zhang, Wu Xu, Jie Xiao, Xia Cao, Jun Liu Chem. Rev. 2020
120, 24, 13312–13348. https://
DOI.org/10.1021/acs.chemrev.0c00275
2020-11-04 Designing Advanced In Situ Electrode/Electrolyte Interphases for Wide Temperature Operation of 4.5 V Li||LiCoO2 Batteries Xiaodi Ren, Xianhui Zhang, Zulipiya Shadike, Lianfeng Zou, Hao Jia, Xia Cao, Mark H. Engelhard, Bethany E. Matthews, Chongmin Wang, Bruce W. Arey, Xiao-Qing Yang, Jun Liu, Ji-Guang Zhang, Wu Xu Batteries. Adv. Mater. 2020
32, 2004898. https://
DOI.org/10.1002/adma.202004898
2020-11-01 Impact of ionic liquid on lithium ion battery with a solid poly(ionic liquid) pentablock terpolymer as electrolyte and separator Tzu-Ling Chen, Rui Sun, Carl Willis, Bert Krutzer, Brian F. Morgan, Frederick L. Beyer, Kee Sung Han, Vijayakumar Murugesan, Yossef A. Elabd Polymer
Volume 209, 2020, 122975, ISSN 0032-3861. https://
DOI.org/10.1016/j.polymer.2020.122975
2020-10-05 Electrolyte-Phobic Surface for the Next-Generation Nanostructured Battery Electrodes Chenxi Qian, Jie Zhao, Yongming Sun, Hye Ryoung Lee, Langli Luo, Meysam Makaremi, Sankha Mukherjee, Jiangyan Wang, Chenxi Zu, Meikun Xia, Chongmin Wang, Chandra Veer Singh, Yi Cui, and Geoffrey A. Ozin Nano Lett. 2020
20, 10, 7455–7462. https://
DOI.org/10.1021/acs.nanolett.0c02880
2020-10-01 A lithium-sulfur battery with a solution-mediated pathway operating under lean electrolyte conditions Hui Wang, Yuyan Shao, Huilin Pan, Xuefei Feng, Ying Chen, Yi-Sheng Liu, Eric D. Walter, Mark H. Engelhard, Kee Sung Han, Tao Deng, Guoxi Ren, Dongping Lu, Xiaochuan Lu, Wu Xu, Chunsheng Wang, Jun Feng, Karl T. Mueller, Jinghua Guo, Ji-Guang Zhang Nano Energy
Volume 76, 2020, 105041, ISSN 2211-2855, https://
DOI.org/10.1016/j.nanoen.2020.105041
2020-10-01 Sweeping potential regulated structural and chemical evolution of solid-electrolyte interphase on Cu and Li as revealed by cryo-TEM Yaobin Xu, Haiping Wu, Hao Jia, Mark H. Engelhard, Ji-Guang Zhang, Wu Xu, Chongmin Wang Nano Energy
Volume 76, 2020, 105040, ISSN 2211-2855, https://
DOI.org/10.1016/j.nanoen.2020.105040
2020-09-21 Heuristic solution for achieving long-term cycle stability for Ni-rich layered cathodes at full depth of discharge Un-Hyuck Kim, Geon-Tae Park, Byoung-Ki Son, Gyeong Won Nam, Jun Liu, Liang-Yin Kuo, Payam Kaghazchi, Chong S. Yoong, Yang-Koo Sun Nat Energy 5
860–869 (2020). https://
DOI.org/10.1038/s41560-020-00693-6
2020-09-14 An Evaluation of the Economic and Resilience Benefits of a Microgrid in Northampton, Massachusetts Patrick Balducci, Kendall Mongird, Di Wu, Dexin Wang, Vanshika Fotedar, Robert Dahowski Energies. 2020; 13(18):4802. https://
DOI.org/10.3390/en13184802
2020-09-04 Reaction heterogeneity in practical high-energy lithium–sulfur pouch cells Lili Shi, Seong-Min Bak, Zulipiya Shadike, Chengqi Wang, Chaojiang Niu, Paul Northrup, Hongkyung Lee, Arthur Y. Baranovskiy, Cassidy S. Anderson, Jian Qin, Shuo Feng, Xiaodi Ren, Dianying Liu, Xiao-Qing Yang, Fei Gao, Dongping Lu, Jie Xiao, Jun Liu Energy Environ. Sci.
2020,13, 3620-3632,
DOI: 10.1039/D0EE02088E
2020-09-02 A High-Performance Na-Al Battery Based on Reversible NaAlCl4 Catholyte X. Zhan, J.F. Bonnett, M.H. Engelhard, D.M. Reed, V.L. Sprenkle, G. Li Adv. Energy Mater. 2001378 (2020)
https://
DOI.org/10.1002/aenm.202001378
2020-09-01 In situ electrochemical scanning/transmission electron microscopy of electrode–electrolyte interfaces Raymond R. Unocic, Katherine L. Jungjohann, B. Layla Mehdi, Nigel D. Browning, Chongmin Wang MRS Bulletin 45
738–745 (2020). https://
DOI.org/10.1557/mrs.2020.226
2020-08-24 Elastic NaxMoS2-carbon-BASE Triple Junction Directs Robust Solid-Solid Interface for All-Solid-State Na-S Batteries K. Lu, B. Li, X. Zhan, F. Xia, O.J. Dahunsi, S. Gao, D.M. Reed, V.L. Sprenkle, G. Li, Y. Cheng Nano Lett. 2020
20, 9, 6837–6844, https://
DOI.org/10.1021/acs.nanolett.0c02871
2020-07-31 Reversible redox chemistry in azobenzene-based organic molecules for high-capacity and long-life nonaqueous redox flow batteries L. Zhang, Y. Qian, R. Feng, Y. Ding, X. Zu, C. Zhang, X. Guo, W. Wang, G. Yu Nat Commun 11
3843 (2020), https://
DOI.org/10.1038/s41467-020-17662-y
2020-06-28 An Evaluation of Energy Storage Cost and Performance Characteristics K. Mongird, V.V. Viswanathan, P.J. Balducci, M.E. Alam, V. Fotedar, V.S. Koritarov, B. Hadjerioua Energies 2020
13(13), 3307, https://
DOI.org/10.3390/en13133307
2020-06-01 Multiscale Model Predictive Control of Battery Systems for Frequency Regulation Markets using Physics-Based Models Y. Cao, S.B. Lee, V.R. Subramanian, V.M. Zavalad J. Process Control
90, 2020 46-55, https://
DOI.org/10.1016/j.jprocont.2020.04.001
2020-05-28 Emerging Soluble Organic Active Materials for Next-Generation Grid Energy Storage X. Zhan, X. Lu, D.M. Reed, V.L. Sprenkle, G. Li MRS Communications
10(2), 215-229,
DOI:10.1557/mrc.2020.27
2020-03-10 A Low-Cost Durable Na-FeCl2 Battery with Ultrahigh Rate Capability X. Zhan, M. Bowden, X. Lu, J.F. Bonnett, T. Lemmon, D.M. Reed, V.L. Sprenkle, G. Li Adv. Energy Mater. 2020
10, 1903472, https://
DOI.org/10.1002/aenm.201903472
2020-02-20 On lifetime and cost of redox-active organics for aqueous flow batteries F.R. Brushett, M.J. Aziz, K.E. Rodby ACS Energy Lett. 2020
5, 3, 879–884, https://
DOI.org/10.1021/acsenergylett.0c00140
2020-02-13 Electrolyte Lifetime in Aqueous Organic Redox Flow Batteries: A Critical Review D.G. Kwabi, Y.L. Ji, M.J. Aziz Chem. Rev. 2020
120, 14, 6467–6489, https://
DOI.org/10.1021/acs.chemrev.9b00599
2020-02-01 Machine Learning Coupled Multi-Scale Modeling for Redox Flow Batteries J. Bao, V. Murugesan, C.J. Kamp, Y. Shao, L. Yan, W. Wang Advanced Theory and Simulations
2019, 1900167, https://
DOI.org/10.1002/adts.201900167
2020-01-28 Effect of molecular structure of quinones and carbon electrode surfaces on the interfacial electron transfer process G. Sedenho, D. De Porcellinis, Y. Jing, E.F. Kerr, L.M. Mejia-Mendoza, A. Aspuru-Guzik, R.G. Gordon, F.N. Crespilho, M.J. Aziz ACS Appl. Energy Mater. 2020
3, 2, 1933–1943, https://
DOI.org/10.1021/acsaem.9b02357
2020-01-01 Elucidating the Role of Anionic Chemistry Towards High-Rate Intermediate-Temperature Na-metal Halide Batteries X. Zhan, J. Sepulveda, X. Lu, J.F. Bonnett, N. Canfield, T. Lemmon, K. Jung, D.M. Reed, V. Sprenkle, G. Li Energy Storage Mater. Volume 24
Pages 177-187, https://
DOI.org/10.1016/j.ensm.2019.08.021
2019-12-11 Monitoring the State-of-Charge of a Vanadium Redox Flow Battery with the Acoustic Attenuation Coefficient: An In Operando Noninvasive Method X. Zang, L. Yan, Y. Yang, H. Pan, Z. Nie, K.W. Jung, Z.D. Deng, and W. Wang Small Methods Volume3
Issue12, 1900494, https://
DOI.org/10.1002/smtd.201900494
2020-10-01 A lithium-sulfur battery with a solution-mediated pathway operating under lean electrolyte conditions Hui Wang, Yuyan Shao, Huilin Pan, Xuefei Feng, Ying Chen, Yi-Sheng Liu, Eric D. Walter, Mark H. Engelhard, Kee Sung Han, Tao Deng, Guoxi Ren, Dongping Lu, Xiaochuan Lu, Wu Xu, Chunsheng Wang, Jun Feng, Karl T. Mueller, Jinghua Guo, Ji-Guang Zhang ACS Nano 2020
14, 4, 4601–4608
2020-09-01 Defect-induced anisotropic surface reactivity and ion transfer processes of anatase nanoparticles M.S. Lee, K.S. Han, J. Lee, Y. Shin, T.C. Kaspar, Y. Chen, M.H. Engelhard, K.T. Mueller, V. Murugesan IEEE Power and Energy Magazine
Volume 18, Issue 2
2020-07-01 Current Density Regulated Atomic to Nanoscale Process on Li Deposition and Solid Electrolyte Interphase Revealed by Cryogenic Transmission Electron Microscopy Yaobin Xu, Haiping Wu, Hao Jia, Ji-Guang Zhang, Wu Xu, Chongmin Wang J. Phys. Chem. C 2020
124, 9, 4999–5008
2020-07-01 Role of Solvent Rearrangement on Mg2+ Solvation Structures in Dimethoxyethane Solutions using Multimodal NMR Analysis Ying Chen, Nicholas R. Jaegers, Hui Wang, Kee Sung Han, Jian Zhi Hu, Karl T. Mueller, Vijayakumar Murugesan Adv. Energy Mater. 2020
10, 1903472
2020-07-01 Optimized Electrolyte with High Electrochemical Stability and Oxygen Solubility for Lithium–Oxygen and Lithium–Air Batteries Won-Jin Kwak, Sujong Chae, Ruozhu Feng, Peiyuan Gao, Jeffrey Read, Mark H. Engelhard, Lirong Zhong, Wu Xu, Ji-Guang Zhang Energy Storage Materials Volume 24
January 2020, Pages 177-187
2020-06-01 Understanding and Applying Coulombic Efficiency in Lithium Metal Batteries Jie Xiao, Qiuyan Li, Yujing Bi, Mei Cai, Bruce Dunn, Tobias Glossman, Jun Liu, Tetsuya Osaka, Ryuta Sugiura, Bingbin Wu, Jihui Yang, Ji-Guang Zhang, M. Stanley Whittingham Nano Lett. 2020
20, 1, 418–425
2020-06-01 Sweeping potential regulated structural and chemical evolution of solid-electrolyte interphase on Cu and Li as revealed by cryo-TEM Yaobin Xu, Haiping Wu, Hao Jia, Mark H. Engelhard, Ji-Guang Zhang, Wu Xu, Chongmin Wang Journal of The Electrochemical Society 166
16: A4141-A4149
2020-06-01 High-Power Lithium Metal Batteries Enabled by High-Concentration Acetonitrile-Based Electrolytes with Vinylene Carbonate Additive Zhe Peng, Xia Cao, Peiyuan Gao, Haiping Jia, Xiaodi Ren, Swadipta Roy, Zhendong Li, Yun Zhu, Weiping Xie, Dianying Liu, Qiuyan Li, Deyu Wang, Wu Xu, Ji-Guang Zhang Science 25 Oct 2019: Vol. 366
Issue 6464, pp. 426-427
2020-06-01 Energy storage emerging: A perspective from the Joint Center for Energy Storage Research Lynn Trahey, Fikile R. Brushett, Nitash P. Balsara, Gerbrand Ceder, Lei Cheng, Yet-Ming Chiang, Nathan T. Hahn, Brian J. Ingram, Shelley D. Minteer, Jeffrey S. Moore, Karl T. Mueller, Linda F. Nazar, Kristin A. Persson, Donald J. Siegel, Kang Xu, Kevin R. Zavadil, Venkat Srinivasan, George W. Crabtree Nature Nanotechnology 14
1042–1047 (2019)
2020-06-01 Origin of Unusual Acidity and Li+ Diffusivity in a Series of Water-in-Salt Electrolytes Kee Sung Han, Zhou Yu, Hui Wang, Paul C. Redfern, Lin Ma, Lei Cheng, Ying Chen, Jian Zhi Hu, Larry A. Curtiss, Kang Xu, Vijayakumar Murugesan, Karl T. Mueller J. Mater. Chem. A
2019,7, 25047-25055
2020-06-01 Emerging soluble organic redox materials for next-generation grid energy-storage applications Xiaowen Zhan, Xiaochuan Lu, David M. Reed, Vincent L. Sprenkle, G. Li Advanced Energy Materials
9(42): 1901764
2020-05-01 Intercalated Water in Aqueous Batteries Biwei Xiao Advanced Energy Materials 9
41:1902108
2020-05-01 Dual Functional Ni3S2@Ni Core–Shell Nanoparticles Decorating Nanoporous Carbon as Cathode Scaffolds for Lithium–Sulfur Battery with Lean Electrolytes Yulun Zhang, Yuxiao Lin, Lingfeng He, Vijayakumar Murugesan, Gorakh Pawar, Bhuvana M. Sivakumar, Hanping Ding, Dong Ding, Boryann Liaw, Eric J. Dufek, Bin Li Nat Energy 4
796–805 (2019)
2020-05-01 Stochastic optimal sizing of distributed energy resources for a cost-effective and resilient Microgrid Di Wu, Xu Ma, Sen Huang, Tao Fu, Patrick Balducci Small Methods
Volume3, Issue12, 1900494
2020-05-01 Electrolyte design for LiF-rich solid–electrolyte interfaces to enable high-performance microsized alloy anodes for batteries Ji Chen, Xiulin Fan, Qin Li, Hongbin Yang, M. Reza Khoshi, Yaobin Xu, Sooyeon Hwang, Long Chen, Xiao Ji, Chongyin Yan, Huixin He, Chongmin Wang, Eric Garfunkel, Dong Su, Oleg Borodin, Chunsheng Wang ACS Materials Letters 2019 1 (3)
303-309
2020-04-01 Improving Lithium Metal Composite Anodes with Seeding and Pillaring Effects of Silicon Nanoparticles Hansen Wang, Xia Cao, Hanke Gu, Yayuan Liu, Yanbin Li, Zewen Zhang, William Huang, Hongxia Wang, Jiangyan Wang, Wu Xu, Ji-Guang Zhang, Yi Cui Nature Nanotechnology 14
851–857 (2019)
2020-03-01 Energy Storage Control Capability Expansion: Achieving Better Technoeconomic Benefits at Portland General Electric’s Salem Smart Power Center Jan Alam, Patrick Balducci, Kevin Whitener, Steve Cox ACS Applied Materials & Interfaces
11, 35, 31777–31785
2020-03-01 Probing Conformational Evolution and Associated Dynamics of Mg(N(SO2CF3)2)2·Dimethoxyethane Adduct Using Solid-State 19F and 1H NMR Ying Chen, Nicholas R. Jaegers, Kee Sung Han, Hui Wang, Robert P. Young, Garvit Agarwal, Andrew S. Lipton, Rajeev S. Assary, Nancy M. Washton, Jian Zhi Hu, Karl T. Mueller, Vijayakumar Murugesan Nat Energy 4
637–638 (2019)
2020-03-01 A Low-Cost Durable Na-FeCl2 Battery with Ultrahigh Rate Capability Xiaowen Zhan, Mark E. Bowden, Xiaochuan Lu, Jeffery F. Bonnett, Teresa Lemmon, David M. Reed, Vincent L. Sprenkle, Guosheng Li Journal of Power Sources
Volume 430, 1 August 2019, Pages 130-136
2020-01-01 Elucidating the role of anionic chemistry towards high-rate intermediate-temperature Na-metal halide batteries Zhan X., J.P. Sepulveda, X. Lu, J.F. Bonnett, N.L. Canfield, T.L. Lemmon, and K. Jung.D. Reed, V. Sprenkle, G. Li Nature Communications 10
3447 (2019)
2020-01-01 Atomic to Nanoscale Origin of Vinylene Carbonate Enhanced Cycling Stability of Lithium Metal Anode Revealed by Cryo-Transmission Electron Microscopy Yaobin Xu, Haiping Wu, Yang He, Qingsong Chen, Ji-Guang Zhang, Wu Xu, Chongmin Wang Joule
Volume 3, Issue 7, 17 July 2019, Pages 1662-1676
2019-12-01 Good Practices for Rechargeable Lithium Metal Batteries Bingbin Wu, Yang Yang, Dianying Liu, Chaojiang Niu, Mark Gross, Lorraine Seymour, Hongkyung Lee, Phung M. L. Le, Thanh D.Vo, Zhiqun Daniel Deng, Eric J. Dufek, M. Stanley Whittingham, Jun Liu, Jie Xiao Advanced Energy Materials Volume9
Issue31, 1900784
2019-10-01 How Lithium Dendrites Form in Liquid Batteries Xiao J. Acc. Chem. Res. 2019
52, 8, 2201–2209
2019-10-01 Origin of Lithium Whisker Formation and Growth under Stress Yang He, Xiaodi Ren, Yaobin Xu, Mark H. Engelhard, Xiaolin Li, Jie Xiao, Jun Liu, Ji-Guang Zhang, Wu Xu, Chongmin Wang Nat. Nanotechnol. 14
594–601 (2019).
2019-10-01 Localized high concentration electrolyte behavior near a lithium–metal anode surface Zheng Y., F.A. Soto, V. Ponce, J. Seminario, X. Cao, J. Zhang, P.B. Balbuena Renewable Energy Rep 6
35–41 (2019)
2019-09-01 Enhanced Stability of Li Metal Anodes by Synergetic Control of Nucleation and the Solid Electrolyte Interphase Zhe Peng, Junhua Song,Liyuan Huai, Biwei Xiao, Lianfeng Zou, Guomin Zhu, Abraham Martinez, et al, Deyu Wang, Wu Xu, Ji-Guang Zhang Advanced Materials
Volume31, Issue29, 1805889
2019-09-01 Polymer-in-“Quasi-Ionic Liquid” Electrolytes for High-Voltage Lithium Metal Batteries Haiping Wu ,Yaobin Xu, Xiaodi Ren. Bin Liu, Mark H. Engelhard, Michael S. Ding, Patrick Z. El-Khoury, Linchao Zhang, Qiuyan Li, Kang Xu, Chongmin Wang, Ji-Guang Zhang, Wu Xu Nat Commun 10
2364 (2019)
2019-09-01 Monolithic solid–electrolyte interphases formed in fluorinated orthoformate-based electrolytes minimize Li depletion and pulverization X.Cao, X. Ren, L. Zou, M.H. Engelhard, W. Huang, H. Wang, and B.E. Matthews, H. Lee, C. Niu, B. W. Arey, Y. Cui, C. Wang, J. Xiao, J. Liu, W.Xu, J. Zhang Nat Commun 10
2351 (2019)
2019-08-01 Monitoring the State-of-Charge of a Vanadium Redox Flow Battery with the Acoustic Attenuation Coefficient: An In Operando Noninvasive Method Xiaoqin Zang, Litao Yan, Yang Yang, Huilin Pan, Zimin Nie, Ki Won Jung,Zhiqun Daniel Deng, Wei Wang Nat Energy 4
551–559 (2019)
2019-08-01 Regulating Interfacial Na-Ion Flux via Artificial Layers with Fast Ionic Conductivity for Stable and High-Rate Na Metal Batteries Ke Lu, Siyuan Gao, Guosheng Li, Jacob Kaelin, Zhengcheng Zhang, Yingwen Cheng Nano Energy
Volume 59, May 2019, Pages 110-119
2019-08-01 High Temperature Shockwave Stabilized Single Atoms Yonggang Yao, Zhennan Huang, Pengfei Xie, Lianping Wu, Lu Ma, Tangyuan Li, Zhenqian Pang, Miaolun Jiao, Zhiqiang Liang, Jinlong Gao, Yang He, Dylan Jacob Kline, Michael R. Zachariah, Chongmin Wang, Jun Lu, Tianpin Wu, Teng Li, Chao Wang, Reza Shahbazian-Yassar, Liangbing Hu Nat. Nanotechnol. 14
602–608 (2019)
2019-08-01 High-Rate Cycling of Lithium-Metal Batteries Enabled by Dual-Salt Electrolyte-Assisted Micro-Patterned Interfaces Yoon B., J. Park, J. Lee, S. Kim, X. Ren, Y. Lee, H. Kim,H. Lee, and M. Ryou Advanced Energy Materials
Volume9, Issue15, 1803598
2019-08-01 Anode-less Ji-Guang Joule
Volume 3, Issue 4, Pages 1094-1105
2019-08-01 Polydopamine-treated three-dimensional carbon fiber-coated separator for achieving high-performance lithium metal batteries Jeonghun Oh, Hearin Jo, Hongkyung Lee, Hee-Tak Kim, Yong Min Lee, Myung-Hyun Ryou ACS Energy Letters 4 (4)
896-902 (April 2019)
2019-08-01 Lattice doping regulated interfacial reactions in cathode for enhanced cycling stability Lianfeng Zou, Jianyu Li, Zhenyu Liu, Guofeng Wang, Arumugam Manthiram, Chongmin Wang ACS Applied Energy Materials 2 (3): 1832-1843 (March 2019)
2019-07-01 Enabling High-Voltage Lithium-Metal Batteries under Practical Conditions Xiaodi Ren, Lianfeng Zou, Xia Cao, Mark H. Engelhard, Wen Liu, Sarah D. Burton, Hongkyung Lee, Chaojiang Niu, Bethany E. Matthews, Zihua Zhu, Chongmin Wang, Bruce W. Arey, Jie Xiao, Jun Liu, Ji-Guang Zhang Nature Energy 4
180-186 (March 2019)
2019-07-01 High-Performance Silicon Anodes Enabled by Nonflammable Localized High-Concentration Electrolytes Haiping Jia, Lianfeng Zou, Peiyuan Gao, Xia Cao, Wengao Zhao, Yang He, Mark H. Engelhard Sarah D. Burton, Hui Wang , Xiaodi Ren, Qiuyan Li, Ran Yi, Xin Zhang, Chongmin Wang, Zhijie Xu, Xiaolin Li, Ji-Guang Zhang, and Wu Xu Nature Nanotechnology 14
200-207 (March 2019)
2019-06-01 Ni/Li Disordering in Layered Transition Metal Oxide: Electrochemical Impact, Origin, and Control Jiaxin Zheng,Yaokun Ye,Tongchao Liu,Yinguo Xiao, Chongmin Wang, Feng Wang, Feng Pan ACS Omega 4 (2)
3220-3227 (February 2019)
2019-06-01 Self-smoothing anode for achieving high-energy lithium metal batteries under realistic conditions Chaojiang Niu, Huilin Pan, Wu Xu, Jie Xiao, Ji-Guang Zhang, Langli Luo, Chongmin Wang, Donghai Mei, Jiashen Meng, Xuanpeng Wang, Ziang Liu, Liqiang Mai, Jun Liu Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena 231:2-10 (February 2019)
2019-06-01 A Review of State-Level Policies on Electrical Energy Storage Twitchell J.B. Chemistry of Materials 31 (7): 2308-2319 (February 2019)
2019-05-01 Revealing the Atomic Origin of Heterogeneous Li-Ion Diffusion by Probing Na Biwei Xiao, Kuan Wang, Gui-Liang Xu, Junhua Song, Zonghai Chen, Khalil Amine, David Reed, Maling Sui, Vincent Sprenkle, Yang Ren, Pengfei Yan, Xiaolin Li Journal of Power Sources 413: 11-19 (February 2019)
2019-05-01 Atomic-scale combination of germanium-zinc nanofibers for structural and electrochemical evolution Gyujin Song, Jun Young Cheong, Chanhoon Kim, Langli Luo, Chihyun Hwang, Sungho Choi, Jaegeon Ryu, Sungho Kim, Hyun-Kon Song, Chongmin Wang, II-Doo Kim, Soojin Park ACS Applied Materials & Interfaces 11 (3):2917-2924 (January 2019)
2019-05-01 Infinitesimal sulfur fusion yields quasi-metallic bulk silicon for stable and fast energy storage Jaegeon Ryu, Ji Hui Seo, Gyujin Song, Keunsu Choi, Dongki Hong, Chongmin Wang, Hosik Lee, Jun Hee Lee, Soojin Park Nanoscale 11 (1): 348-355 (January 2019)
2019-05-01 High-energy lithium metal pouch cells with limited anode swelling and long stable cycles Chaojiang Niu, Hongkyung Lee, Shuru Chen, Qiuyan Li, Jason Du, Wu Xu, Ji-Guang Zhang, M. Stanley Whittingham, Jie Xiao, Jun Liu Nature Energy 3: 508-514 (June 2018)
2019-05-01 A highly stable host for lithium metal anode enabled by Li9Al4-Li3N-AlN structure Zhe Peng, Feihong Ren, Shanshan Yang, Muqin Wang, Jie Sun, Deyu Wang, Wu Xu, Ji-Guang Zhang Energy & Environmental Science (June 2018)
2019-04-01 Injection of oxygen vacancies in the bulk lattice of layered cathodes Pengfei Yan, Jianming Zheng, Zhen-Kun Tang, Arun Devaraj, Guoying Chen, Khalil Amine, Ji-Guang Zhang, Li-Min Liu, Chongmin Wang Angew Chem Internatioan Ed. (May
2018)
2019-04-01 Highly Stable Oxygen Electrodes Enabled by Catalyst Redistribution through an In Situ Electrochemical Method Bin Liu, Wu Xu, Lingli Luo, Jianming Zheng, Xiaodi Ren, Hui Wang, Mark H. Engelhard, Chongmin Wang, Ji-Guang Zhang Materials Science and Engineering: B 230: 8-19 (April 2018).
2019-04-01 Critical Parameters for Evaluating Coin Cells and Pouch Cells of Rechargeable Li-Metal Batteries Shuru Chen, Chaojing Niu, Hongkyung Lee, Qiuyan Li, Lu Yu, Wu Xu, Ji-Guang Zhang, Eric J. Dufek, M. Stanley Whittingham, Shirley Meng, Jie Xiao, Jun Liu Journal of Power Sources 380: 185-193 (March 2018)
2019-04-01 High-Concentration Ether Electrolytes for Stable High-Voltage Lithium Metal Batteries Xiaodi Ren, Lianfeng Zou, Shuhong Jiao, Donghai Mei, Mark H. Engelhard, Qiuyan Li, Hongkyung Lee, Chaojiang Niu, Brian D. Adams, Chongmin Wang, Jun Liu, Ji-Guang Zhang, Wu Xu Advanced Energy Materials . 1703082 (March
2018)
2019-03-01 Lithium Insertion Mechanism in Iron Fluoride Nanoparticles Prepared by Catalytic Decomposition of Fluoropolymer Vijayakumar Murugesan, Jong Soo Cho, Niranjan Govind, Amity Andersen, Matthew J. Olszta, Kee Sung Han, Guosheng Li, Hongkyung Lee, David M. Reed, Vincent L. Sprenkle, Sungjin Cho, Satish K. Nune, Daiwon Choi Nano Energy44: 319-326 (February 2018)
2019-03-01 Pathways for practical high-energy long-cycling lithium metal batteries Jun Liu, Zhenan Bao, Yi Cui, Eric J. Dufek, John B. Goodenough, Peter Khalifah, Qiuyan Li, Bor Yann Liaw, Ping Liu, Arumugam Manthiram, Y. Shirley Meng, Venkat R. Subramanian, Michael F. Toney, Vilayanur V. Viswanathan, M. Stanley Whittingham, Jie Xiao, Wu Xu, Jihui Yang, Xiao-Qing Yang, Ji-Guang Zhang ACS Energy Letters 2:2674-2680 (Oct. 2017)
2019-03-01 Bridging the academic and industrial metrics for next-generation practical batteries Yuliang Cao, Matthew Li, Jun Lu, Jun Liu, Khalil Amine Nano Energy 40: 504-511 (October 2017)
2019-02-01 Tuning Two Interfaces with Fluoroethylene Carbonate Electrolytes for High-Performance Li/LCO Batteries Jinhong Lee, Yun-Jung Kim, Hyun Soo Jin, Hyungjun Hoh, Hobeom Kwack, Hyunwon Chu, Fangmin Ye, Hongkyung Lee, Hee-Tak Kim Jounal of Power Sources
vol. # 365, pp. 456-462, https://
DOI.org/10.1016/j.jpowsour.2017.07.029,
2019-02-01 Applications of XPS in the characterization of Battery materials Vaithiyalingam Shutthanandan, Manjula Nandasiri, Jianming Zheng, Mark H. Engelhard, Wu Xu, Suntharampillai Thevuthasan, Vijayakumar Murugesan ACS Energy Letters 2017
2,(9),2187-2204. (Aug. 2017)
2019-02-01 Structure and Dynamics of Polysulfide Clusters in a Nonaqueous Solvent Mixture of 1,3-Dioxolane and 1,2-Dimethoxyethane Amity Andersen, Nav Nidhi Rajput, Kee Sung Han, Huilin Pan, Niranjan Govind, Kristin A. Persson, Karl T. Mueller, Vijayakumar Murugesan Journal of Energy Storage 12: 297-304 (Aug. 2017)
2019-02-01 Highly efficient Ru/B4C multifunctional oxygen electrode for rechargeable LiO2 batteries Shidong Song, Limei Yu, Yanli Ruan, Jian Sun, Butian Chen, Wu Xu, Ji-Guang Zhang Advanced Sustainable Systems
vol. 1, issue 7
DOI: 10.1002/adsu.201700026,
2019-01-01 Bismuth Islands for Low-Temperature Sodium-Beta Alumina Batteries Dana Jin, Sangjin Choi, Woosun Jang, Aloysius Soon, Jeongmin Kim, Hongjae Moon, Wooyoung Lee, Younki Lee, Sori Son, Yoon-Cheol Park, Hee-Jung Chang, Guosheng Li, Keeyoung Jung, Wooyoung Shim Jounal of Energy Storage
vol. 12, pp. 297-304,
DOI: https://
DOI.org/10.1016/j.est.2017.04.009,
2019-01-01 A comparative study of pomegranate Sb@C yolk–shell microspheres as Li and Na-ion battery anodes Junhua Song, Dongdong Xiao, Jaiping Jia, Guomin Zhu, Mark Engelhard, Biwei Xiao, Shuo Feng, Dongsheng Li, David Reed, Vincent Sprenkle, Yuehe Lin, Xiaolin Li Journal of Power Sources 348: 150-157 (April 2017)
2018-06-01 A biomimetic high-capacity phenazine-based anolyte for aqueous organic redox flow batteries Aaron Hollas, Xiaoliang Wei, Vijayakumar Murugesan, Zimin Nie, Bin Li, David Reed, Jun Liu, Vincent Sprenkle & Wei Wang Nano Energy
34: 188-194
2018-06-01 Assigning value to energy storage systems at multiple points in an electrical grid Patrick J. Balducci, M. Jan E. Alam, Trevor D. Hardy, Di Wu ACS Appl. Mater. Interfaces
2017, 9 (13), pp 11609–11614, March 16, 2017.
DOI: 10.1021/acsami.7b00271
2018-05-20 A Long Cycle Life, Self-Healing Zinc-Iodine Flow Battery with High Power Density Xie C, Zhang H, Xu W, Wang W, Li X Adv. Mater.
29, 1606860, 2017.
DOI: 10.1002/adma.201606860
2018-04-01 Synthesis, surface chemistry and pseudocapacitance mechanisms of VN nanocrystals derived by a simple two-step halide approach Daiwon Choi, Prashanth H. Jampani, J.R.P. Jayakody, Steven G. Greenbaum, Prashant N. Kumta National Science Review
vol. 4, pp. 91-105,
DOI: https://
DOI.org/10.1093/nsr/nww098,
2018-03-01 Lifecycle comparison of selected Li-ion battery chemistries under grid and electric vehicle duty cycle combinations Alasdair J. Crawford, Qian Huang, Michael C.W. Kintner-Meyer, Ji-Guang Zhang, David M. Reed, Vincent L. Sprenkle, Vilayanur V. Viswanathan, Daiwon Choi Nano Research 10 (6): 1888-1895 (Dec. 2016)
DOI: 10.1007/s12274-016-1371-8
2018-03-01 Interphases in Sodium-Ion Batteries Junhua Song, Biwei Xiao, Yuehe Lin, Kang Xu, Xiaolin Li ChemSusChem
vol. 10, no. 3, pp. 533-540, 2017.
DOI: //dx.
DOI.org/10.1002/cssc.201601126
2018-03-01 Ultrafine and highly disordered Ni2Fe1 nanofoams enabled highly efficient oxygen evolution reaction in alkaline electrolyte Shaofang Fu, Junhua Song, Chengzhou Zhu, Gui-Liang Xu, Khalil Amine, Chengjun Sun, Xiaolin Li, Mark H Engelhard, Dan Du, Yuehu Lin ACS Applied Materials and Interfaces
8 (50): 34327-34334
2017-10-01 Controlling Solid–Liquid Conversion Reactions for a Highly Reversible Aqueous Zinc–Iodine Battery Pan, H.; Li, B.; Mei, D.; Nie, Z.; Shao, Y.; Li, G.; Li, X. S.; Han, K. S.; Mueller, K. T.; Sprenkle, V.; Liu, J. Nature Review Materials
2: 16080
2017-10-01 Yolk-shell structured Sb@C anodes for high energy Na-ion batteries Junhua Song, Pengfei Yan, Langli Luo, Xingguo Qi, Xiaohui Rong, Jianming Zheng, Biwei Xiao, Shuo Feng, Chongmin Wang, Yong-Sheng Hu, Yuehe Lin, Vincent L. Sprenkle, Xiaolin Li Journal of Materials Research
31 (20): 3125-3141
2017-10-01 Effect of cathode thickness on the performance of planar Na-NiCl2 battery X. Lu, H. Chang, J. Bonnett, N. Canfield, K. Jung, V. Sprenkle, G. Li Solid State Ionics
294: 108-115
2017-08-01 Materials and Systems for Organic Redox Flow Batteries: Status and Challenges X. Wei, W. Pan, W. Duan, A. Hollas, Z. Yang, B. Li, Z. Nie, J. Liu, D. Reed, W. Wang, V. Sprenkle ACS Energy Letters
1 (4): 792-796
2017-08-01 Analytical sizing methods for behind-the-meter battery storage Wu D, M Kintner-Meyer, T Yang, P Balducci ACS Energy Letters1: 705-711
2017-06-23 Exploring Lithium Deficiency in Layered Oxide Cathode for Li-Ion Sung-Jin Cho, Md-Jamal Uddin, Pankaj K. Alaboina, Sang Sub Han, Manjula I. Nandasiri, Yong Seok Choi, Enyuan Hu, Kyung-Wan Nam, Ashleigh M. Schwarz, Satish K. Nune, Jong Soo Cho, Kyu Hwan Oh, and Daiwon Choi Journal of Materials Research 31 (20) :3125-3141
2017-06-04 Analytical sizing methods for behind-the-meter battery storage D. Wu, M. Kintner-Meyer, T. Yang, P. Balducci Electroanalysis 29 (3): 929-936 (Sept. 2016)
2017-04-01 Development of intermediate temperature sodium nickel chloride rechargeable batteries using conventional polymer sealing technologies Chang HJ ,Lu X , Bonnett J F,Canfield N L,Son S ,Park YC ,Jung K ,Sprenkle V L,Li G. Nano Energy
27: 664-672
2017-04-01 A high-voltage rechargeable magnesium-sodium hybrid battery Yifei Li,Qinyou An, Yingwen Cheng, Yanliang Liang,Yang Ren,Cheng-Jun Sunc,Hui Dong,Zhongjia Tang,Guosheng Li,Yan Yao Nano Letters16 (7): 4335-4340
2017-03-01 Advanced Na-NiCl2 Battery Using Nickel-Coated Graphite with Core–Shell Microarchitecture HJ Chang,NL Canfield, K Jung,VL Sprenkle,and G Li ACS Applied Materials and Interfaces 8 (22):13673-13677 (June 2016)
2017-03-01 Tuning the Solid Electrolyte Interphase for Selective Li- and Na-Ion Storage in Hard Carbon F. A. Soto,P. Yan, M. H. Engelhard,A. Marzouk,C. Wang,G. Xu,Z. Chen,K. Amine,J. Liu,V. L. Sprenkle,F. El-Mellouhi,P. B. Balbuena,X. Li Advanced Energy Materials
6 (14): 1600377
2017-01-07 Progress and directions in low-cost redox-flow batteries for large-scale energy storage Bin Li, Jun Liu, ChemSusChem9 (12): 1455-1461
2016-12-01 Template-directed synthesis of nitrogen- and sulfur-codoped carbon nanowire aerogels with enhanced electrocatalytic performance for oxygen reduction Fu S,Zhu C, Song J,Engelhard M H,Li X,Zhang P,Xia H,Du D,Lin Y ACS Applied Materials and Interfaces8 (22):13673-13677
2016-12-01 New Mechanism for the Reduction of Vanadyl Acetylacetonate to Vanadium Acetylacetonate for Room Temperature Flow Batteries JS Shamie,C. Liu, LL Shaw,VL Sprenkle Chemical Communications52: 8263-8266
2016-11-23 Tuning the Perfluorosulfonic Acid Membrane Morphology for Vanadium Redox-Flow Batteries Murugesan, V., Luo, Q.,Lloyd, R.,Nie, Z.,Wei, X.,Li, B.,Sprenkle, V.,Londono, J.,Unlu, M.,Wang, W. J
Power Sources,vol. 348, pp. 150–157, 30 April 2017
DOI: 10.1016/j.jpowsour.2017.02.059
2016-11-08 Material design and engineering of next-generation flow-battery technologies Park, M., Ryu, J.,Wang, W.,Cho, J. Nature Chemistry
8, 204–206,
DOI:10.1038/nchem.2466
2016-10-23 Rechargeable Mg-Li hybrid batteries: status and challenges Cheng, Y., Chang, H.,Dong, H.,Choi, D.,Sprenkle, V.,Liu, J.,Yao, Y.,Li, G. Nature Communications
7, Article 10683
2016-10-15 Effect of Al2O3 on the sintering of garnet-type Li6.5La3Zr1.5Ta0.5O12 Wang, Y., Yan, P.,Xiao, J.,Lu, X.,Zhang, J.,Sprenkel, V. Heliyon2 (2)
2016-09-15 Highly Ordered Mesoporous Bimetallic Phosphides as Efficient Oxygen Evolution Electrocatalysts Fu, S., Zhu, C.,Song, J.,Engelhard, M.,Li, X.,Du, D.,Lin, Y. Journal of Power Sources
306: 24-31
2016-09-05 A High-Current, Stable Nonaqueous Organic Redox Flow Battery Wei, X., Duan, W.,Huang, J.,Zhang, L.,Li, B.,Reed, D.,Xu, W.,Sprenkle, V. Chemical Communications52: 5379-5382
2016-09-01 Rechargeable Mg–Li hybrid batteries: status and challenges Yingwen Cheng,Hee Jung Chang, Hui Dong,Daiwon Choi,Vincent L. Sprenkle,Jun Liu,Yan Yao and Guosheng Li Adv. Energy Mater.
6:1501449,
DOI: 10.1002/aenm.201501449
2016-09-01 Electrochemically Controlled Ion-exchange Property of Carbon Nanotubes/Polypyrrole Nanocomposite in Various Electrolyte Solutions Electrochemically Controlled Ion-exchange Property of Carbon Nanotubes/Polypyrrole Nanocomposite in Various Electrolyte Solutions Journal of Power Sources
295:167-174
2016-09-01 The importance of solid electrolyte interphase formation for long cycle stability full-cell Na-ion batteries Li, X., Yan, P.,Engelhard, M.,Crawford, A.,Viswanathan, V.,Wang, C.,Liu, J.,Sprenkle, V. Journal of The Electrochemical Society
163(1):A5150-A5153
2016-06-07 Metal-Organic Frameworks as Highly Active Electrocatalysts for High-Energy Density, Aqueous Zinc-Polyiodide Redox Flow Batteries Li, B., Liu, J.,Nie, Z.,Wang, W.,Reed, D.,Liu, J.,McGrail, P.,Sprenkle, V. Scientific Reports
5:14117
2016-06-01 Highly Reversible Zinc-Ion Intercalation into Chevrel Phase Mo6S8 Nanocubes and Applications for Advanced Zinc-Ion Batteries Cheng Y, L Luo, L Zhong, J Chen, B Li, W Wang, SX Mao, C Wang, VL Sprenkle, G Li, J Liu Journal of Power Sources
285:425-430
2016-05-23 Ultra-Thick, Low-Tortuosity, and Mesoporous Wood Carbon Anode for High-Performance Sodium-Ion Batteries Shen, F., Luo, W.,Dai, J.,Yao, Y.,Zhu, M.,Hitz, E.,Tang, Y.,Chen, Y.,Sprenkle, V.,Li, X.,Hu, L. Materials Science and Engineering: B
197: 43-50
2016-05-17 Tunable oxygen functional groups as electrocatalysts on graphite felt surfaces for all-vanadium flow batteries Estevez, L., Reed, D.,Nie, Z.,Schwarz, A.,Nandasiri, M.,Kizewski, J.,Wang, W.,Thomsen, E.,Liu, J.,Zhang, J.,Sprenkle, V.,Li, B. Solid State Ionics
278: 192-197
2016-05-16 Highly Reversible Zinc-Ion Intercalation into Chevrel Phase Mo6S8 Nanocubes and Applications for Advanced Zinc-Ion Batteries Cheng, Y., Luo, L.,Zhong, L.,Chen, J.,Li, B.,Wang, W.,Mao, S.,Wang, C.,Sprenkle, V.,Li, G.,Liu, J. Advanced Energy Materials
5(12)
2016-04-13 A magnesium-sodium hybrid battery with high operating voltage Dong, H., Li, Y.,Liang, Y.,Li, G.,Sun, C.,Ren, Y.,Lu, Y.,Yao, Y. Scientific Reports
5, article 11215
2016-04-01 Development of intermediate temperature sodium nickel chloride rechargeable batteries using conventional polymer sealing technologies HJ Chang,X. Lu, JF Bonnett,NL Canfield,S Son,Y-C Park,K Jung,VL Sprenkle,G Li Physical Chemistry Chemical Physics
17: 13307-13314
2016-02-19 Energy Storage: Redox Flow Batteries Go Organic Wang, W, Sprenkle, V. Nature Communications
6, article 6303
2016-02-11 Advanced intermediate temperature sodium-nickel chloride batteries with ultra-high energy density Li, G., Lu, X.,Kim, J.,Meinhardt, K.,Chang, H.,Canfield, N.,Sprenkle, V. Advanced Materials
26(45):7649-7653
2016-02-01 LiCoPO4 cathode from a CoHPO4·xH2O nanoplate precursor for high voltage Li-ion batteries Choi, D., Li, X.,Henderson, W.,Huang, Q.,Nune, S.,Lemmon, J.,Sprenkle, V. Journal of Power Sources
272:398-403
2016-02-01 Performance of a low cost interdigitated flow design on a 1 kW class all vanadium mixed acid redox flow battery Reed, D., Thomsen, E.,Li, B.,Wang, W.,Nie, Z.,Koeppel, B.,Sprenkle, V. ChemPlusChem

DOI: 10.1002/cplu.201402139

2016-01-31 Toward the design of high voltage magnesium-lithium hybrid batteries using dual-salt electrolytes Cheng, Y., Choi, D.,Han, K.,Mueller, K.,Zhang, J.,Sprenkle, V.,Liu, J.,Li, G. Nat. Commun. 5:4578
DOI: 10.1038/ncomms5578
2015-12-01 A Total Organic Aqueous Redox Flow Battery Employing a Low Cost and Sustainable Methyl Viologen Anolyte and 4-HO-TEMPO Catholyte Liu, T., Wei, X.,Nie, Z.,Sprenkle, V.,Wang, W. Proceedings of the IEEE
102 (6): 976-999
2015-11-01 Enhanced sintering of ß”-Al2/O3/YSZ with the sintering aids of TiO2 and MnO2 Lu, X., Li, G.,Kim, J.,Meinhardt, K.,Sprenkle, V. Chem. Commun.
2014, 50, 9644-9646
2015-11-01 An Aqueous Redox Flow Battery Based on Neutral Alkali Metal Ferri/ferrocyanide and Polysulfide Electrolytes Wei, X., Xia, G.,Kirby, B.,Thomsen, E.,Li, B.,Nie, Z.,Graff, G.,Liu, J.,Sprenkle, V.,Wang, W. Advanced Energy Materials
(1400678),
DOI:
DOI: 10.1002/aenm.201400678
2015-11-01 Stack Developments in a kW Class All Vanadium Mixed Acid Redox Flow Battery at the Pacific Northwest National Laboratory Cosimbescu, L., Wei, X.,Vijayakumar, M.,Xu, W.,Helm, M.,Burton, S.,Sorensen, C.,Liu, J.,Sprenkle, V.,Wang, W. Journal of Power Sources
247:1040-1051,
DOI:10.1016/j.jpowsour.2012.12.023
2015-07-01 Performance of Nafion® N115, Nafion® NR-212, and Nafion® NR-211 in a 1 kW class all vanadium mixed acid redox flow battery Reed, D., Thomsen, E.,Wang, W.,Nie, Z.,Li, B.,Wei, X.,Koeppel, B.,Sprenkle, V. Advanced Functional Materials
24, 1059-1066
2015-07-01 Effects of fabrication conditions on mechanical properties and microstructure of duplex ß”-Al2O3 solid electrolyte Canfield, N., Kim, J.,Bonnett, J.,Pearson III, R.,Sprenkle, V.,Kung, J. Journal of Power Sources
224 (2013) 312-316
2015-06-01 A Duplex ß”-Al2O3 Solid Electrolyte Consisting of A Thin Dense Layer and A Porous Substrate Kim, J., Canfield, N.,Bonnett, J.,Sprenkle, V.,Jung, K.,Hong, I. Nano Letters
13, 1330-1335
2015-06-01 An Advanced Na-FeCl2 ZEBRA Battery for Stationary Energy Storage Application Li, G., Lu, X.,Kim, J.,Viswanathan, V.,Meinhardt, K.,Engelhard, M.,Sprenkle, V. ChemSusChem
6(2), 268-274
2015-06-01 Room Temperature, Hybrid Sodium-Based Flow Batteries with Multi-Electron Transfer Redox Reactions Shamie, J., Liu, C.,Shaw, L.,Sprenkle, V. Advanced Functional Materials 23(8): 970-986
2015-05-01 Porous Polymeric Composite Separators for Redox Flow Batteries Cheng, Y., Stolley, R.,Han, K.,Shao, Y.,Arey, B.,Washton, N.,Mueller, K.,Helm, M.,Sprenkle, V.,Liu, J.,Li, G. Metallurgical and Materials Transactions A
Physical Metallurgy and Materials Science,44A(1 Supplement): 21-25
2015-03-01 Aqua-vanadyl ion interaction with Nafion® membranes Vijayakumar, M., Govind, N.,Li, B.,Wei, X.,Nie, Z.,Thevuthasan, S.,Sprenkle, V.,Wang, W. Energy & Environmental Science
6(1) (2013), 299-306
2014-12-01 TEMPO-based Catholyte for High Energy Density Nonaqueous Redox Flow Batteries Wei, X., Xu, W.,Vijayakumar, M.,Cosimbescu, L.,Liu, T.,Sprenkle, V.,Wang, W. Journal of Power Sources
220, 193-198
2014-12-01 The Role of FeS in Initial Activation and Performance Degradation of Na-NiCl2 Batteries Li, G., Lu, X.,Kim, J.,Engelhard, M.,Lemmon, J.,Sprenkle, V. Journal of Power Sources
218 (2012), 15-30
2014-09-01 Understanding Aqueous Electrolyte Stability through Combined Computational and Magnetic Resonance Spectroscopy: A Case Study on Vanadium Redox Flow Battery Electrolytes Vijayakumar, M., Nie, Z.,Walter, E.,Hu, J.,Liu, J.,Sprenkle, V.,Wang, W. Journal of Power Sources
218 (2012), 39-45
2014-08-01 Liquid-metal electrode to enable ultra-low temperature sodium-beta alumina batteries for renewable energy storage Lu, X., Li, G., Kim, J., Mei, D., Lemmon, J., Sprenkle, V. Journal of Power Sources
216 (2012), 99-103
2014-08-01 Facile Synthesis of Chevrel Phase Nanocubes and their Applications for Multivalent Energy Storage Cheng, Y., Parent, L.,Shao, Y.,Wang, C.,Sprenkle, V.,Li, G.,Liu, J. Journal of Power Sources
215 (2012), 288-295
2014-06-01 High performance batteries based on hybrid magnesium and lithium chemistry Cheng, Y., Shao, Y.,Zhang, J.,Sprenkle, V.,Liu, J.,Li, G. Chemical Communications 48(53):6669-6671
2014-04-01 Towards High Performance Nonaqueous Redox Flow Electrolyte Via Ionic Modification of Active Species Wei, X., Cosimbescu, L.,Xu, W.,Hu, J.,Vijayakumar, M.,Feng, J.,Hu, M.,Deng, X.,Xiao, J.,Liu, J.,Sprenkle, V.,Wang, W. Pacific Northwest National Laboratory Richland
WA
2014-02-01 Cost and Performance Model for Redox Flow Batteries Viswanathan, V., Crawford, A.,Stephenson, D.,Kim, S.,Wang, W.,Li, B.,Coffey, G.,Thomsen, E.,Graff, G.,Balducci, P.,Kintner-Meyer, M.,Sprenkle, V. Chemical Reviews 111(5):3577-3613
2014-02-01 GeOx/Reduced Graphene Oxide Composite as an Anode for Li-ion Batteries: Enhanced Capacity via Reversible Utilization of Li2O along with Improved Rate Performance Yi, R., Feng, J.,Lu, D.,Gordin, M.,Chen, S.,Choi, D.,Wang, D.
2014-01-01 High Energy Density Na-S/NiCl2 Hybrid Battery Lu, X., Lemmon, J.,Kim, J.,Sprenkle, V.,Yang, Z.
2013-02-01 Bismuth Nanoparticle Decorating Graphite Felt as a High-Performance Electrode for an All-Vanadium Redox Flow Battery Li, B., Gu, M.,Nie, Z.,Shao, Y.,Luo, Q.,Wei, X.,Li, X.,Xiao, J.,Wang, C.,Sprenkle, V.,Wang, W.
2013-02-01 Capacity Decay and Remediation of Nafion®-based All-Vanadium Redox Flow Batteries Luo, Q., Li, L.,Wang, W.,Nie, Z.,Wei, X.,Li, B.,Chen, B.,Yang, Z.,Sprenkle, V.
2013-02-01 Recent Progress in Redox Flow Battery Research and Development Wang, W., Luo, Q., Li, B., Wei, X., Li, L., Yang, Z.
2013-01-01 Li-Ion Battery with LiFePO4 Cathode and Li4Ti5O12 Anode for Stationary Energy Storage Wang, W., Choi, D.,Yang, Z.
2013-01-01 Advanced Intermediate-Temperature Na-S Battery Lu, X., Kirby, B.,Xu, W.,Li, G.,Kim, J.,Lemmon, J.,Sprenkle, V.,Yang, Z.
2012-12-01 Novel ternary molten salt electrolytes for intermediate-temperature sodium/nickel chloride batteries Li, G., Lu, X.,Coyle, C.,Kim, J.,Lemmon, J.,Sprenkle, V.,Yang, Z.
2012-11-01 In-situ investigation of vanadium ion transport in redox flow battery Luo, Q., Li, L. Nie, Z.,Wang, W.,Wei, X.,Li, B.,Chen, B.,Yang, Z.
2012-11-01 Microporous separators for Fe/V redox flow batteries Wei, X., Li, L.,Luo, Q.,Nie, Z.,Wang, W.,Li, B.,Xia, G.,Millar, E.,Chambers, J.,Yang, Z.
2012-10-01 A new hybrid redox flow battery with multiple redox couples Wang, W., Li, L.,Nie, Z.,Chen, B.,Luo, Q.,Shao, Y.,Wei, X.,Chen, F.,Xia, G.,Yang, Z.
2012-10-01 The effects of temperature on the electrochemical performance of sodium-nickel chloride batteries Lu, X., Li, G.,Kim, J.,Lemmon, J.,Sprenkle, V.,Yang, Z.
2012-05-01 Anthraquinone with Tailored Structure for Nonaqueous Metal-Organic Redox Flow Battery Wang, W., Xu, W., Cosimbescu, L., Choi, D., Li, L., Yang, Z.
2012-03-01 Advanced Redox Flow Batteries for Stationary Electrical Energy Storage (PNNL-21174) Li, L., Kim, S., Xia, G., Wang, W., Z Yang
2012-02-01 A New Fe/V Redox Flow Battery Using Sulfuric/Chloric Mixed Acid Supporting Electrolyte Wang, W., Nie, Z.,Chen, B.,Chen, F.,Luo, Q.,Wei, X.,Xia, G.,Skyllas-Kazacos, M.,Li, L.,Yang, Z.